miércoles, 2 de octubre de 2013

ACTA DA ASAMBLEA ORDINARIA DA ADB FONTIÑASEn Santiago de Compostela, ás 20.30 h. do xoves 26 de setembro, reúnese no pavillón de Fontiñas a    Asamblea Ordinaria  da ADB Fontiñas coa seguinte orde do día:
1.- Lectura e aprobación da acta anterior
2.- Informe da xunta directiva
3.- Socios
4.- Asuntos varios 
ACORDOS:
 1.- Apróbase a acta anterior por:
votos a favor: 28
votos en contra: 0
abstencións: 1 
2.- O presidente informa de varios temas sobre os que leva traballando a xunta directiva:  equipamentos, problemas cos horarios de adestramento pola imposibilidade de usar o pavillón, patrocinadores conseguidos para os equipos, etc. Seguidamente procédese a votación na que a asamblea deberá refrendar os cargos da nova xunta directiva para así darlle validez, co seguinte resultado: 
votos a favor: 28
votos en contra: 0
abstencións: 1 
3.- A asamblea  aproba por unanimidade a necesidade de constituírnos en socios con : 
votos a favor: 28
votos en contra: 0
abstencións: 0 
Seguidamente explícase o tema dos socios e como vai ser o seu funcionamento. Que queda como sigue:
Por acordo unánime, a Asemblea da ADB Fontiñas decidiu crear a figura de socio da agrupación. O obxectivo é poder financiarnos sen ter que incrementar as cotas que paga cada persoa.
Por isto, unha persoa que se faga socio, terá que pagar 20€, e pagará un prezo da actividade de baloncesto de 200€ (en lugar de 220 e.). Polo tanto, o prezo total da actividade non cambia.
Neste sentido, facemos un chamamento ao conxunto de persoas que formamos parte da ADB Fontiñas, a buscar xente que poida estar interesada en fomentar o deporte de base no noso barrio, por un prezo moi reducido (20€/ano supoñen menos de 2€ ao mes), e así evitar sobrecargar os custes para as familias que neste momento pagamos a actividade.
Se a campaña de socios sae adiante, a Agrupación non terá problema para manter os equipos cos que conta actualmente, e poder seguir ofrecendo un servizo deportivo tan útil para os nenos e nenas que forman parte del. 
Outros acordos:
-De renunciar a facerse socio, en lugar de pagar 220€ (200€ + 20€), o prezo total sube até 250€.
-Se unha mesma familia ten varias persoas na Agrupación, a partir do 2º xogador/a pagaría só 170€.
-Só a condición de socio outorga a capacidade de voto nas Asembleas.
-No caso de ser un socio menor de idade, terase dereito a voz, pero non a voto, até cumprir os 18 anos.

Sendo as 21.45 h. o presidente levanta a sesión sen máis asuntos que tratar.

O presidente                                                                          A secretaria

No hay comentarios: