domingo, 6 de abril de 2014

Uso do novo blog da ADB Fontiñas

Dende o día de hoxe, o novo blog da ADB Fontiñas será: http://adbfontinhas.wordpress.com/ Xá non utilizaremos o antigo. A información que temos ata o día de hoxe, queda recollida no mesmo, pero só usaremos o novo.Perdoade as molestias e esperamos que o novo blog sexa máis dinámico que o anterior.

jueves, 3 de abril de 2014

DELEGACIÓN DE VOTO DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO 4 DE ABRIL DO 2014.

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA A Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas convoca Asamblea Xeral Ordinaria para o vindeiro día 4 de Abril de 2014, venres, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:15 horas en segunda convocatoria, nas instalacións do Pavillón de Fontiñas, co seguinte ORDEN DO DÍA: 1º) Situación actual da Agrupación no tema d@s soci@s. 2º) Asuntos do máximo interese para o Club. 3º) Rogos e preguntas. Esperamos contar ca súa presencia debido a importancia dos temas a tratar. http://adbfontinhas.wordpress.com/ DELEGACIÓN DE VOTO Asamblea Xeral Ordinaria 4 de abril de 2014 D/Dª.____________________________________________________________, maior de idade, con D.N.I. número_______________________, socio da AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO FONTIÑAS autorizo a D/Dª______________________________________________, maior de idade, con DNI número_______________ como a/o meu REPRESENTANTE na reunión da Asamblea Xeral Ordinaria do día 4 de abril, para que asista no meu nome e representación e exerza nela con total liberdade o voto que se delega pola presente representación. En____________________,a_____de__________________de__________ Firma do socio que delega o voto Ado: __________________________________________